Privacy Statement Moneybird B.V.

Moneybird B.V. (hierna "Moneybird") respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.moneybird.nl (hierna: "Website"). Moneybird gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Moneybird wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Inhoud

  1. Wat is de Website?
  2. Welke gegevens worden door Moneybird verwerkt?
  3. Met welk doel verwerkt Moneybird gegevens?
  4. Aan wie verstrekt Moneybird gegevens?
  5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Moneybird deze?
  6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Moneybird?
  7. Hoe beschermt Moneybird uw gegevens?
  8. Welke rechten hebt u?
  9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
  10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Wat is de Website?

De Website is een product van Moneybird. Moneybird is de onderneming die de Website exploiteert. De Website is een platform voor het online maken en versturen van facturen, en bijbehorende diensten.

2. Welke gegevens worden door Moneybird verwerkt?

Indien u zich wenst te registreren op de Website, zullen uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres en uw gekozen wachtwoord verwerkt worden.

Van alle bezoekers van de Website worden door de Website gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5).

3. Voor welke doeleinden verwerkt Moneybird gegevens?

Uw naam en e-mailadres zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden om de nieuwsbrief en/of e-mailservice aan u te kunnen verzenden.

4. Aan wie verstrekt Moneybird gegevens?

Moneybird zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Moneybird kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan de Website.

Moneybird behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) de Website, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Moneybird zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de Website of een advertentie in een landelijk dagblad.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Moneybird deze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de Website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat de Website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt de Website uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan de Moneybird haar Website en diensten afstemmen op uw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

Er wordt op deze Website voor eigen gebruik gemaakt van first party analytics cookies, waarbij alleen geanonimiseerde gegevens worden verzonden en derden geen toegang krijgen tot de verzamelde gegevens.

U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de Website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Moneybird?

De Website bevat links naar websites van derden. Moneybird is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Hoe beschermt Moneybird uw gegevens?

Moneybird draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Welke rechten hebt u?

U hebt het recht Moneybird te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Moneybird zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u Moneybird verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Moneybird in ieder geval binnen vier weken reageren.

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien Moneybird mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Moneybird dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar support@moneybird.nl.