Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de ingaande en uitgaande geldstromen van een bedrijf tijdens een boekjaar. Het kasstroomoverzicht wordt ook wel gezien als de ‘motor’ van de financiële informatie van een bedrijf, omdat het laat zien of je bedrijf voldoende geld binnen krijgt om de dagelijkse activiteiten te bekostigen.

Wat is het doel van een kasstroomoverzicht? #

De kasstroom, vaak cashflow genoemd, is de geldstroom die in en uit je bedrijf vloeit. Op basis van het kasstroomoverzicht maak je belangrijke financiële beslissingen op een doordachte manier. Dankzij dit overzicht is het mogelijk om: 

 • Veranderingen in de liquide middelen te verklaren;
 • Een idee te krijgen van de financiële gezondheid van jouw onderneming (ook nuttig voor investeerders);
 • Te analyseren welk vermogen jouw onderneming heeft om investeringen en aanwezige kosten te betalen (de liquiditeitsbehoefte);
 • Inzicht te krijgen in hoe je cashflow het doet ten opzichte van voorgaande jaren;
 • De bedrijfsstrategie te bepalen en welke invloed dit heeft op de toekomst.

Wat staat er op het kasstroomoverzicht? #

Op het kasstroomoverzicht staan alle ingaande en uitgaande geldstromen. Het saldo onderaan de streep komt overeen met het verschil tussen het begin- en eindsaldo van je zakelijke bankrekening. Het kasstroomoverzicht bevat drie onderdelen:

1. Kasstroom uit operationele activiteiten #

Operationele kasstromen zijn de geldstromen die voortkomen uit de primaire processen van het bedrijf. Voorbeelden zijn:

 • Inkoop en verkoop van producten en diensten
 • Productiekosten 
 • Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
 • Interest, dividend en belastingen

2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten #

Investeringskasstromen zijn de geldstromen die betrekking hebben op investeringen en desinvesteringen van immateriële, materiële en financiële vaste activa. Tijdelijke beleggingen horen hier ook bij. Voorbeelden zijn:

 • Uitgaven voor ontwikkeling
 • Aankoop en verkoop van grond, gebouwen en machines
 • Verstrekken en aflossen van langlopende leningen

3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten #

Financieringskasstromen zijn de geldstromen voor financiering van het bedrijf. Voorbeelden zijn:

 • Uitgifte en inkoop van aandelen
 • Ontvangen en aflossen van leningen en leaseverplichtingen

Geld muntgeld en briefgeld

Wat is een positieve en negatieve cashflow? #

De kasstroom (of cashflow) kan positief of negatief uitvallen. Een positieve kasstroom betekent dat er meer geld binnenkomt dan eruit gaat, wat aangeeft dat het bedrijf financieel gezond is en het vermogen heeft om betaalverplichtingen na te komen.

Een negatieve kasstroom, waarbij er meer geld uitgaat dan binnenkomt, is risicovol op lange termijn. Op de korte termijn hoeft een negatieve kasstroom niet per se slecht te zijn. Denk aan een startende onderneming die grote investeringen doet die in de toekomst pas positieve kasstromen genereren. Kasstromen geven dus geen volledig beeld van de winstgevendheid van een bedrijf, omdat deze mede worden beïnvloed door de volwassenheidsfase van het bedrijf.

Wat doen afschrijvingen met je kasstroomoverzicht? #

Het kasstroomoverzicht toont alleen feitelijke geldstromen, daarom worden afschrijvingen niet opgenomen. Stel dat een bedrijf een machine van 10.000 euro koopt, die over 10 jaar lineair wordt afgeschreven. In het kasstroomoverzicht van het eerste jaar komt dan de aankoopprijs van 10.000 euro te staan. In de winst-en-verliesrekening wordt alleen een afschrijving van 1.000 euro vermeld, die zich herhaalt in de komende negen jaar. Als de afschrijving begint zodra de machine in gebruik wordt genomen, en dit gebeurt halverwege het jaar, is de afschrijving voor dat jaar 500 euro.

Wat is het verschil tussen de indirecte en directe methode? #

Het kasstroomoverzicht kun je indelen volgens de directe of indirecte methode. Voor welke methode je kiest, hangt af van de omvang van je bedrijf en welke doelstellingen je hebt voor de financiële verslaglegging.

Bij de directe methode worden de werkelijke bruto kasontvangsten en bruto kasuitgaven weergegeven. Als je deze twee bedragen van elkaar aftrekt, houd je een positieve of negatieve cashflow over. Deze methode geeft het meest nauwkeurige beeld van de geldstromen in een boekjaar. Toch kiezen veel bedrijven voor de indirecte methode, omdat deze minder complex en tijdrovend is. 

Bij de indirecte methode wordt er een verband gelegd tussen het resultaat van de winst-en-verliesrekening en de ingaande en uitgaande geldstromen. Grote organisaties met achterstallige betalingen, activa en investeringen kiezen vaak deze methode, omdat deze sneller en minder nauwkeurig is. Met andere woorden, je krijgt een schatting. De indirecte methode neemt de netto-inkomsten en corrigeert die met balansmutaties. Voorbeelden van correcties zijn:

 • Weghalen van niet-geldelijke kosten en betalingen
 • Afschrijvingen
 • Aflossingen
 • Overlopende posten
 • Wijzigingen in voorraden, vorderingen en schulden

Hoe bereken je het kasstroomoverzicht? #

Het berekenen van de kasstroom lijkt op de traditionele winstberekening, maar er zijn enkele verschillen. We geven je een globaal voorbeeld. In het kasstroomoverzicht worden alleen feitelijke geldstromen meegenomen die in het huidige boekjaar voorkwamen. Om de kasstroom te bepalen, neem je de nettowinst uit de winst- en verliesrekening (het verschil tussen opbrengsten en kosten) en corrigeer je deze voor:

 • Kosten die geen uitgave zijn. Een afschrijving is bijvoorbeeld geen feitelijke geldstroom en staat alleen op de winst- en verliesrekening.
 • Opbrengsten die nog geen inkomsten zijn. Bijvoorbeeld, als een woonwinkel 5 banken verkoopt vlak voor het einde van het boekjaar, maar de factuur nog niet is betaald op 31 december. Hoewel dit als omzet wordt geboekt in de winst- en verliesrekening, komt het niet voor in het kasstroomoverzicht omdat er geen inkomende geldstroom plaatsvond in het huidige boekjaar.
 • Uitgaven of inkomsten die er wel waren maar niet zichtbaar zijn in de winst- en verliesrekening; zoals investeringen of het aantrekken en aflossen van eigen of vreemd vermogen. Deze acties leiden ook tot inkomende en uitgaande geldstromen.

Organisaties maken een kasstroomoverzicht om op een gestructureerde manier hun kasstromen te berekenen en in te zien.

Verder lezen?

Misschien vind je dit ook interessant.